Torna enrera Primera Estació Torna enrera

Presa de Jesús a l'hort de Getsemaní